ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 896/PGDĐT-THCS                                           Quận 6, ngày  04  tháng  12  năm 2017

Vv thực hiện Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử.

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.

 

Căn cứ văn bản số 3260/GDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý, sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử từ năm học 2015-2016;

Căn cứ văn bản số 3368/GDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện in và lưu trữ Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử từ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 triển khai đến các trường Trung học cơ sở cụ thể như sau:

1. Điều kiện thực hiện

– Các trường đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự và có phần mềm quản lý điểm. Phần mềm Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, bảo mật, an toàn thông tin và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trong đó có phần mềm: Vietschool, SMAS và Quảng Ích.

– Nhà trường phải xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử, có sự phân công trách nhiệm, phân quyền và qui định quản lý cụ thể trước khi tổ chức thực hiện.

2. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

– Đảm bảo tính chính xác về điểm số, kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh.

– Ban hành các Quyết định phân công, phân quyền, Quy định về việc nhập điểm, sửa điểm và in kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh trong nhà trường.

– Đảm bảo in Sổ gọi tên và ghi điểm vào cuối mỗi năm học theo mẫu của Bộ GDĐT, chất lượng bản in tốt, lưu trữ hồ sơ và tập tin theo đúng quy định, đảm bảo các công thức, chương trình xử lý chính xác, an toàn, phòng chống virus, các phần mềm độc hại tác động đến các tập tin, tài liệu lưu trữ.

– Ký kết việc đảm bảo trách nhiệm của bên cung cấp phần mềm quản lý (nếu có) về tính bảo mật, an toàn, công tác quản trị, chương trình quản lý và thời hạn lưu trữ.

3. Một số yêu cầu quản lý chung

– Trong mỗi học kỳ, nhà trường qui định thời điểm nhập điểm của giáo viên toàn trường. Tại mỗi thời điểm ghi điểm, nhà trường tiến hành lưu dữ liệu trên ổ cứng và đĩa CD (hoặc DVD) theo đúng quy định. Sau thời hạn nhập điểm, việc sửa chữa điểm phải thực theo đúng qui định đã ban hành theo Quy chế quản lý sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử.

– Cuối mỗi học kì, sau khi in Sổ gọi tên và ghi điểm, nhà trường tổ chức cho giáo viên, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) kiểm dò và ký tên vào Bảng xác nhận kết quả học tập, hạnh kiểm, đóng dấu giáp lai, hiệu trưởng, GVCN và nhân viên phụ trách ký tên xác nhận đúng quy định.

– Cuối mỗi năm học, nhà trường in và lưu trữ toàn bộ kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh từng lớp theo mẫu Sổ gọi tên và ghi điểm của Bộ GDĐT quy định. Song song đó, nhà trường tiến hành lưu trữ các tập tin Sổ gọi tên và ghi điểm theo lớp trong ổ cứng rời chuyên dụng cho công tác lưu trữ hồ sơ ghi điểm (không đặt chung với máy tính nhập, xử lí điểm hoặc trang thông tin điện tử) và có đĩa CD (hoặc DVD) lưu trữ theo năm, có niêm phong quản lý đầy đủ.

– Trong quá trình tổ chức thực hiện sổ gọi tên và ghi điểm điện tử, nhà trường phải lập sổ theo dõi (có sự theo dõi và kiểm tra của lãnh đạo nhà trường được phân công phụ trách). Các tập tin dữ liệu được lưu trữ theo từng thời điểm theo Qui chế đã ban hành. Tuyệt đối không được ghi đè các tập tin dữ liệu mới, tập tin dữ liệu chỉnh sửa lên tập tin đã lưu trữ trước đó nhằm đảm bảo yêu cầu cho công tác thanh tra, kiểm tra sau này.

– Về sổ điểm cá nhân, giáo viên có thể sử dụng sổ điểm cá nhân dưới dạng sổ điểm điện tử.

4. Hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Tờ trình về sử dụng sổ điểm điện tử (nêu rõ thông tin đơn vị cung cấp phần mềm sổ điểm điện tử).

– Quyết định ban hành quy chế, qui định sử dụng sổ điểm điện tử.

– Quyết định phân công người phụ trách hoặc tổ phụ trách (lưu ý có ban giám hiệu, chi tiết cụ thể phân công).

– Kế hoạch thực hiện ghi điểm, lưu điểm và in sổ điểm điện tử theo từng năm học cụ thể.

– Kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá của nhà trường trong năm học 2017–2018.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo – thầy Dương Hoài Tâm trước ngày 12/12/2017./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;       

– Lưu: VT, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã kí)

 

 

 

Lưu Hồng Uyên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *