Bảng Phân Công Nhiệm Vụ

các thành viên Ban quản trị hệ thống thông tin quản lý giáo dục

& Quy trình, LỊCH ĐỊNH thực hiện Sổ điểm điện tử  

NĂM HỌC 2022 – 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-QTMU ngày 15/9 /2022

của Hiệu trưởng trường TH & THCS Quốc tế Mỹ Úc)

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng Sổ Gọi tên ghi điểm điện tử năm học 2022 – 2023, Hiệu trưởng trường TH & THCS Quốc tế Mỹ Úc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban quản trị hệ thống thông tin quản lý giáo dục và triển khai quy trình và quy định thực hiện Sổ điểm điện tử (SĐĐT) như sau:

  1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ:
  2. – Trưởng ban: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh (Chỉ đạo, kiểm tra)

– Hàng năm, ra quyết định thành lập Ban quản trị hệ thống thông tin quản lý giáo dục để quản lý hệ thống thông tin và phân công nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý và sử dụng Sổ Gọi tên ghi điểm điện tử theo trách nhiệm đã được nêu trong Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 11/QĐ-QTMU ngày 15 tháng 9 năm 2022.

– Kiểm tra định kỳ và đột xuất quy trình thực hiện Sổ Gọi tên ghi điểm dưới hình thức sổ điện tử. Kiểm tra Sổ Gọi tên ghi điểm vào cuối học kỳ và cuối năm học.

  1. – Phó trưởng ban: Ông Trịnh Lê Nam (Quản lý chuyên môn dạy & học – công tác giám sát)

– Đôn đốc giáo viên nhập điểm đúng thời gian, đúng quy chế đã quy định.

– Hàng tháng, theo dõi và báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng việc cập nhật thông tin học sinh, giáo viên và tiến độ nhập điểm; thực hiện công tác đối chiếu, kiểm tra dữ liệu cùng giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn theo kế hoạch của nhà trường.

– Giúp Hiệu trưởng kiểm tra việc cập nhật dữ liệu, cập nhật điểm số và kết quả đánh giá xếp loại học sinh vào SĐĐT trên phần mềm của mỗi giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm ở tất cả các lớp. Kiểm tra điểm danh hàng tháng và Sổ điểm cá nhân định kỳ,…

– Tổ chức cho giáo viên kiểm tra chéo SĐĐT; trình Hiệu trưởng ký duyệt, giao về bộ phận Học vụ đóng dấu giáp lai, lưu trữ sổ giấy theo quy định của Bộ GD&ĐT.

  1. – Thành viên: Ông Phan Huy Quát (Ủy viên thường trực Ban Quản trị)

– Thực hiện công tác quản trị phần mềm theo chỉ đạo của Lãnh đạo trường.

– Thực hiện việc mở và khoá SĐĐT theo đúng thời hạn của Ban Giám hiệu yêu cầu. Sau mỗi đợt nhập điểm, có trách nhiệm đổi mật khẩu của tài khoản (admin) để bảo mật các thông tin trên hệ thống. Đồng thời có trách nhiệm sao lưu dữ liệu thường xuyên, bảo mật dữ liệu và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn.

– Thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên, có trách nhiệm bảo mật dữ liệu và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn. Việc lưu trữ điểm số thực hiện đồng bộ cả 3 hình thức:

+ In và lưu trữ theo mẫu của Bộ

+ Sao lưu Excel và lưu trữ Bảng điểm tổng hợp theo năm học.

+ Lưu trữ trên trang WEB của phần mềm, đĩa CD và ổ đĩa cứng máy tính.

– Gửi Tin nhắn; Thông báo của trường đến Cha mẹ học sinh (có đăng ký). Nội dung tin nhắn phải thông qua Giám đốc hoặc Hiệu trưởng duyệt trước.

– Tham mưu với Hiệu trưởng và Giám đốc trường việc tổ chức tốt hoạt động của Hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công tác quản lý và sử dụng Sổ Gọi tên ghi điểm điện tử, đảm bảo các điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của phần mềm SĐĐT, cấp tài khoản sử dụng cho các thành viên trong nhà trường theo đúng nhiệm vụ của từng cá nhân.

– Tham vấn với bộ phận kỹ thuật của Công ty cung cấp phần mềm để khắc phục lỗi, đồng thời góp ý để hoàn thiện phần mềm.

  1. – Thành viên: Ông Nguyễn Thanh Duy

– Giúp Phó Hiệu trưởng hỗ trợ cho giáo viên cập nhật dữ liệu, cập nhật điểm số và kết quả đánh giá xếp loại học sinh vào SĐĐT trên phần mềm của mỗi giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm ở tất cả các lớp cuối học kỳ và cuối năm học.

– Điều chỉnh các sai sót, phát sinh (nếu có). Việc điều chỉnh, sửa chữa cần phải theo đúng quy trình điều chỉnh điểm số; nếu có trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng để giải quyết.

– Thực hiện việc báo cáo tiến độ nhập điểm, thống kê chuyên môn; tổng hợp kết quả học tập, in phiếu điểm tổng hợp của toàn trường.

  1. – Thành viên: Ông Nguyễn Chí Linh
  • Chịu trách nhiệm hoàn thiện danh sách học sinh đầu năm học, in và đóng tập thành Sổ điểm cá nhân. (Sổ điểm cá nhân là hồ sơ chính thức để giáo viên ghi điểm kiểm tra, đánh giá học sinh trong các buổi học và kiểm tra định kỳ. Sổ điểm cá nhân là cơ sở để đối chiếu điểm số khi cần thiết. Điểm trong sổ điện tử phải khớp với điểm trong sổ điểm cá nhân).
  • Đầu năm học, cung cấp chính xác thông tin học sinh (khai sinh, Học bạ) để GVCN nhập liệu. Hàng tháng, thông tin đến GVCN về việc nghỉ có phép hay không phép của học sinh để GVCN cập nhật và xác nhận.
  • Có trách nhiệm bảo quản Sổ điểm điện tử vào cuối học kỳ, cuối năm học và lấy chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn; đồng thời đóng dấu giáp lai, lưu trữ sổ điểm giấy theo quy định của Bộ GD&ĐT.
  • Quy trình, LỊCH định thực hiện Sổ điểm điện tử

Mỗi giáo viên được cung cấp một (01) tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Giáo viên phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản cá nhân, tự thực hiện các thao tác khi làm việc trên hệ thống, chịu trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra lỗi về sửa chữa điểm hoặc các thông tin liên quan.

– Giáo viên thực hiện đầy đủ số lần kiểm tra, cho điểm theo quy chế, quy định Thông tư của Bộ giáo dục.

– Thực hiện sổ điểm điện tử theo đúng thời hạn quy định của nhà trường. Mỗi tháng (vào ngày 29, 30, 31), mỗi giáo viên trực tiếp nhập điểm học sinh của các lớp mình giảng dạy vào phần mềm, đảm bảo chính xác, đầy đủ và công khai ngay sau khi cho điểm vào sổ điểm cá nhân.

– Giáo viên thực hiện chức năng kiểm tra điểm trung bình môn học theo học kỳ, cả năm của học sinh lớp mình phụ trách. Đề xuất điều chỉnh các sai sót trong quá trình ghi điểm (nếu có). Việc điều chỉnh điểm số sau khi nhập phải tuân thủ quy trình điều chỉnh điểm; phải được xác nhận của Ban quản trị phụ trách về điểm số sau khi có ý kiến đồng ý của BGH trường.

– Cuối học kỳ và cuối năm học, giáo viên bộ môn đối chiếu điểm số và ký xác nhận vào ô trong Sổ gọi tên ghi điểm lớp mình dạy, giáo viên chủ nhiệm kiểm tra đối chiếu kết quả cả năm và ký xác nhận đối với lớp mình chủ nhiệm.

– Giáo viên có trách nhiệm bảo quản Sổ điểm cá nhân, Sổ điểm lớp và thực hiện đúng quy trình điểm số, chịu trách nhiệm về điểm số của lớp mình phụ trách.

– Báo cáo đột xuất với Ban quản trị về vấn đề sự cố lỗi cập nhật hệ thống hoặc các vấn đề khó khăn khác liên quan đến công việc nhập điểm.

*  Riêng Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm:

+ Cập nhật – bổ sung đầy đủ danh sách và sơ yếu lý lịch học sinh đầu năm học;

+ Tải ảnh (chân dung) học sinh của lớp lên trang mạng quản lý điểm SĐĐT;

+ Xác nhận việc nghỉ có phép hay không phép của học sinh ở tháng trước, định kỳ từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng; sau ngày 05, các trường hợp không bổ sung được phép coi như là nghỉ không phép. Việc điều chỉnh ngày nghỉ phải thực hiện đúng quy trình, có xác nhận của bộ phận quản trị và sau khi có ý kiến đồng ý của thành viên lãnh đạo trường được phân công.

+ Trích xuất và in «Phiếu liên lạc», có ghi nhận xét và số ngày nghỉ học (có phép-không phép) gửi về Cha mẹ học sinh (mỗi học kỳ 2 đợt: sau kiểm tra giữa kỳ và sau kiểm tra học kỳ).

+ Thực hiện chức năng kiểm tra điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm; xếp loại học lực, danh hiệu cuối mỗi học kỳ và cả năm;

+ Cập nhật xếp loại hạnh kiểm của học sinh vào cuối mỗi học kỳ, cuối năm học;

+ Kiểm tra SĐĐTcủa lớp; giúp Hiệu trưởng theo dõi việc kiểm tra cho điểm theo quy định;

+  Ký xác nhận thông tin về SĐĐT in ra từ phần mềm các nội dung sau:

* Kết quả kiểm diện trong năm học;

* Kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh;

* Kết quả được lên lớp hoặc không được lên lớp, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh được lên lớp sau khi kiểm tra lại hoặc rèn luyện trong kỳ nghỉ hè; xét đề xuất các hình thức khen thưởng của học sinh;

* Nhận xét đánh giá kết quả rèn luyện từng mặt và toàn diện của học sinh.

+ Thông báo kịp thời lỗi sai sót (nếu có) của phần mềm quản lý điểm SĐĐT cho thường trực Ban Quản trị;

*  Bộ phận Học vụ chịu trách nhiệm:

Từ ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng, kiểm tra việc giáo viên chủ nhiệm xác nhận ngày nghỉ của học sinh, in và cho giáo viên chủ nhiệm ký xác nhận, trình Lãnh đạo trường ký duyệt.

– Cuối HKI và cuối năm học, thực hiện việc in Sổ gọi tên ghi điểm lớp và cho giáo viên chủ nhiệm ký xác nhận, trình Lãnh đạo trường ký duyệt.

Trên đây là Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban quản trị hệ thống thông tin quản lý giáo dục và triển khai quy trình và quy định thực hiện Sổ điểm điện tử (SĐĐT) của trường TH & THCS Quốc tế Mỹ Úc – Quận 6 năm học 2021 – 2022, đề nghị mỗi thành viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất nội dung gì, đề nghị liên hệ với Ban Giám hiệu để được xem xét, giải quyết kịp thời. Quy trình nêu trên sẽ được điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực tế thực hiện nếu có phát sinh những vấn đế đổi mới hoặc không còn phù hợp.

 

Nơi nhận:

– BQT & GV để thực hiện;

– Lưu: VP-VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  Trần Thị Mỹ Hạnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *