Kế hoạch

Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH & THCS QT MỸ ÚC ——————— Số: 15/KH-QTMU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­__________________________     Quận 6, ngày 01 tháng 10  năm 2020 KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025   Trường TH […]

Kế hoạch giáo dục khối trung học cơ sở (năm học 2022-2023)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 TRƯỜNG TH & THCS QT MỸ ÚC   Số: 86/KH-QTMU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                            Quận 6, ngày 05 tháng 10 năm 2022 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Năm học 2022 – 2023 Căn cứ Công văn […]