Thông báo

Thực hiện công văn PGD về việc sử dụng sổ điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số: 896/PGDĐT-THCS                                           Quận 6, ngày  04  tháng  12  năm 2017 Vv thực hiện Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử.   Kính gửi: […]