Thông báo

Thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024

Hệ Thống Trường Quốc Tế Mỹ Úc – Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng giảng dạy và công nghệ đào tạo tiên tiến Hệ thống Trường Quốc tế Mỹ Úc (Australian American International School – AMIS) là một trong những đơn vị giáo dục đi tiên phong tại Việt Nam giảng dạy chương trình giáo dục quốc tế, […]

Thực hiện công văn PGD về việc sử dụng sổ điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số: 896/PGDĐT-THCS                                           Quận 6, ngày  04  tháng  12  năm 2017 Vv thực hiện Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử.   Kính gửi: […]