ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH & THCS QUỐC TẾ MỸ ÚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10/QĐ-QTMU Quận 6, ngày 15 tháng 9 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS QUỐC TẾ MỸ ÚC

Căn cứ thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT;

Căn cứ thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo;

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT;

Căn cứ công văn số 519/ GDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện in và lưu trữ Sổ Gọi tên và ghi điểm điện tử trong nhà trường từ năm học 2016 – 2017;

Căn cứ công văn số 896/PGDĐT-THCS ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 về việc thực hiện Sổ Gọi tên và ghi điểm điện tử;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng sổ Gọi tên ghi điểm điện tử của trường TH & THCS Quốc tế Mỹ Úc.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc trường TH & THCS Quốc tế Mỹ Úc căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:

–          Như điều 3

–          Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH & THCS QUỐC TẾ MỸ ÚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¾¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Quận 6, ngày 15 tháng 9 năm 2022.

 

QUY CHẾ

Sử dụng Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử của Trường TH&THCS Quốc tế Mỹ Úc

(Ban hành kèm theo quyết định số 10/QĐ-QTMU ngày 15 tháng 9 năm 2022

của Hiệu trưởng trường TH & THCS Quốc tế Mỹ Úc)

 

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.

 1. Văn bản này quy định về việc sử dụng Sổ gọi tên ghi điểm điện tử, sau đây gọi tắt là Sổ điểm điện tử (SĐĐT) trên hệ thống Thông tin quản lý giáo dục trường TH & THCS Quốc tế Mỹ Úc từ năm học 2022 – 2023 trở đi.
 2. Đối tượng áp dụng là cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường TH & THCS Quốc tế Mỹ Úc được phân công qua mỗi năm học có danh sách phân quyền sử dụng.

Điều 2: Trách nhiệm chung của thành viên tham gia sử dụng Sổ điểm điện tử.

 1. Tất cả các thành viên tham gia sử dụng SĐĐT sử dụng tài khoản trên hệ thống quản lý thông tin đúng mục đích, có trách nhiệm bảo mật tài khoản, có trách nhiệm lưu giữ mật khẩu cá nhân. Trong trường hợp người sử dụng quên mật khẩu thì liên lạc trực tiếp Ban quản trị để được cung cấp lại.

Điều 3: Trách nhiệm của Hiệu trưởng

 1. Ban hành quyết định thành lập Ban quản trị SĐĐT.
 2. Ban hành các quyết định phân công, phân quyền; quy định về việc nhập điểm, sửa điểm và in kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh trong nhà trường.
 3. Quy định về thời điểm khóa, mở SĐĐT, thời hạn cập nhật điểm, số con điểm theo phân phối chương trình; quy định các thủ tục cập nhật, chỉnh sửa điểm sau khi khóa SĐĐT.
 4. Đảm bảo tính chính xác về điểm số, kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh.
 5. Đảm bảo in SĐĐT vào cuối mỗi năm học theo mẫu của Bộ GDĐT, chất lượng bản in tốt, lưu trữ hồ sơ và tập tin theo đúng quy định, đảm bảo các công thức, chương trình xử lý chính xác, an toàn, phòng chống virus, chống những phần mềm độc hại tác động đến các tập tin, tài liệu lưu trữ.
 6. Xét duyệt học sinh được lên lớp, không được lên lớp, danh hiệu thi đua, danh sách học sinh phải kiểm tra lại các môn học, rèn luyện hạnh kiểm trong hè. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh trong SĐĐT sau khi tất cả các giáo viên đã cập nhật đầy đủ thông tin.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban quản trị hệ thống

 1. Phân quyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng SĐĐT theo phân công của Hiệu trưởng. Tham mưu cho Hiệu trưởng các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho phần mềm SĐĐT.
 2. Quản lý và bảo mật dữ liệu SĐĐT; thực hiện khóa, mở SĐĐT; lưu trữ dữ liệu theo yêu cầu của Hiệu trưởng vào cuối học kỳ, năm học.
 3. Cập nhật dữ liệu ban đầu vào đầu mỗi năm học hoặc khi có sự thay đổi theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Điều 5: Trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm

 1. Cập nhật danh sách, sơ yếu lý lịch học sinh đầu năm học.
 2. Cập nhật kiểm diện học sinh định kỳ hàng tháng.
 3. Cập nhật xếp loại hạnh kiểm học sinh vào các đợt báo điểm định kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học theo kế hoạch.
 4. Thực hiện chức năng kiểm tra điểm trung bình các môn, xếp loại học lực, hạnh kiểm, danh hiệu thi đua cuối mỗi học kỳ, năm học trên phần mềm. Lập danh sách học sinh đề nghị được lên lớp, không được lên lớp; học sinh được công nhận danh hiệu là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi; học sinh phải kiểm tra lại các môn học, học sinh phải rèn luyện về hạnh hiểm trong hè,…
 5. Theo dõi, kiểm tra và ký xác nhận thông tin được in ra từ phần mềm các nội dung sau đây:
  1. Kiểm diện hàng tháng trong năm học.
  2. Trang tổng hợp kết quả từng học kỳ, năm học.
  3. Kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh.
  4. Kết quả được lên lớp hoặc không được lên lớp; công nhận học sinh giỏi, học sinh tiên tiến học kỳ, năm học; được lên lớp sau khi kiểm tra lại hoặc rèn luyện lại hạnh kiểm trong hè; xét đề xuất khen thưởng học sinh cuối học kỳ, năm học.
  5. Nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện từng mặt và toàn diện của học sinh.

Điều 6: Trách nhiệm của Giáo viên bộ môn

 1. Thực hiện đầy đủ sồ lần kiểm tra, cho điểm theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trực tiếp nhập điểm theo kế hoạch của Hiệu trưởng. Đảm bảo tính chính xác, công khai ngay sau khi vào điểm sổ cá nhân.
 2. Thực hiện chức năng kiểm tra điểm trung bình môn học theo học kỳ, cả năm của lớp mình phụ trách.
 3. Ký xác nhận phần ghi điểm môn mình phụ trách trên trang được in ra từ SĐĐT cuối mỗi học kỳ.
 4. Có trách nhiệm báo cáo kịp thời với ban quản trị khi gặp sự cố trong quá trình cập nhật điểm vào phần mềm.

Điều 7: Quy định về việc cập nhật điểm trong Hệ thống thông tin quản lý giáo dục.

 1. Đối với sổ điểm cá nhân
 2. Mỗi giáo viên được cấp phát một quyển sổ điểm cá nhân các lớp mình phụ trách được in từ phần mềm ngay từ đầu năm học.
 3. Giáo viên có trách nhiệm cập nhật điểm, chỉnh sửa điểm đúng quy chế.
 4. Giáo viên bảo quản sổ điểm cá nhân và nộp lại bộ phận học vụ lưu vào cuối năm học theo quy định sau khi đã cập nhật đầy đủ thông tin.
 5. Đối với Sổ điểm điện tử
 6. Giáo viên bộ môn trực tiếp cập nhật điểm vào SĐĐT theo kế hoạch của Hiệu trưởng.
 7. Điểm số cập nhật phải thống nhất với điểm số ghi trong sổ điểm cá nhân.
 8. Việc điều chỉnh sai sót trong quá trình cập nhật thông tin, điểm số trên phần mềm theo đề nghị của giáo viên phải đúng thủ tục và được Hiệu trưởng đồng ý.
 9. Ban giám hiệu kiểm tra định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất tiến độ thực hiện của giáo viên.
 10. Quy định sửa điểm trong phần mềm

Khi phát hiện nhập điểm sai cần đề nghị chỉnh sửa điểm, giáo viên thực hiện theo quy trình sau:

 1. Giáo viên trình bày minh chứng gồm: sổ điểm cá nhân đối chiếu với bài kiểm tra của học sinh.
 2. Đề nghị bộ phận học vụ chỉnh sửa điểm sau khi được Hiệu trưởng đồng ý.
 3. Nếu giáo viên thực hiện chỉnh sửa điểm sau khi in SĐĐT thì sẽ tiến hành chỉnh sửa theo quy định.

Điều 8: Quy định phân công trách nhiệm quản lý Sổ điểm điện tử.

 1. Quản lý SĐĐT: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (đã được uỷ quyền).
 2. Quản trị SĐĐT: Ban quản trị (theo danh sách phân công của Hiệu trưởng)

Điều 9: Quy định về in ấn, lưu trữ, báo cáo, gởi dữ liệu kết quả học tập trực tuyến.

 1. Học vụ có trách nhiệm in ấn sổ điểm điện tử vào cuối học kỳ, cuối năm học và có trách nhiệm lấy chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn; tổ chức tất cả giáo viên kiểm tra chéo SĐĐT; trình Hiệu trưởng ký duyệt, đóng dấu giáp lai, lưu trữ sổ giấy theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 2. Ban quản trị có trách nhiệm lưu trữ các tập tin Sổ gọi tên ghi điểm theo lớp trong ổ cứng rời chuyên dụng cho công tác lưu trữ hồ sơ ghi điểm. Tiến hành lưu trữ theo từng đợt nhập điểm, cuối học kỳ, năm học, có niêm phong quản lý đầy đủ, không được ghi đè các tập tin dữ liệu mới, tập tin dữ liệu chỉnh sửa lên tập tin đã lưu trữ trước đó nhằm đảm bảo yêu cầu cho công tác thanh tra, kiểm tra sau này.
 3. Các bộ phận sử dụng hệ thống được phân quyền theo phân công của Hiệu trưởng có trách nhiệm gởi dữ liệu báo cáo của phần mềm lên cấp trên.
 4. Ổ cứng lưu trữ do nhà trường trang bị và chỉ dùng để lưu trữ hồ sơ ghi điểm. Ổ cứng lưu trữ này chỉ do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng (đã được uỷ quyền) lưu giữ tại nơi làm việc và không được đem ra khỏi nhà trường khi chưa có sự cho phép của Hiệu trưởng.

Điều 10:

Quy chế này sẽ được Hiệu trưởng bổ sung sửa đổi khi có các văn bản bổ sung sửa đổi của Sở giáo dục, Bộ giáo dục cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn trong từng năm học và được thông qua trong HĐSP trước khi thực hiện.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2022.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH & THCS QUỐC TẾ MỸ ÚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 11/QĐ-QTMU Quận 6, ngày 15 tháng 9 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản trị hệ thống thông tin quản lý giáo dục –

quản lý Sổ điểm điện tử của trường Năm học 2022 – 2023

HIỆU TRƯỞNG TH & THCS QUỐC TẾ MỸ ÚC

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại khoản 1, Điều 11 Chương 2 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban quản trị Hệ thống thông tin quản lý giáo dục – quản lý Sổ điểm điện tử của trường TH & THCS Quốc tế Mỹ Úc gồm các Ông/Bà có tên sau:

 1. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh          – Hiệu trưởng                 – Trưởng ban.
 2. Ông Trịnh Lê Nam – Phó hiệu trưởng                    – Phó trưởng ban.
 3. Ông Phan Huy Quát           – Nhân viên IT               – Ủy viên.
 4. Ông Nguyễn Thanh Duy –  Giáo viên                             – Ủy viên.
 5. Ông Nguyễn Chí Linh          – Nhân viên học vụ        – Ủy viên.

Điều 2. Ban quản trị Hệ thống thông tin quản lý giáo dục – quản lý Sổ điểm điện tử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế quản lý và sử dụng sổ Gọi tên ghi điểm điện tử trường TH & THCS Quốc tế Mỹ Úc.

Điều 3. Các Ông/ Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

–  Như điều 3

–  Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 Trần Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *