Công khai

Bảng phân công nhiệm vụ năm học 2022-2023

Bảng Phân Công Nhiệm Vụ các thành viên Ban quản trị hệ thống thông tin quản lý giáo dục & Quy trình, LỊCH ĐỊNH thực hiện Sổ điểm điện tử   NĂM HỌC 2022 – 2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-QTMU ngày 15/9 /2022 của Hiệu trưởng trường TH & THCS Quốc tế […]