Author Archives: Amis

Bảng phân công nhiệm vụ năm học 2022-2023

Bảng Phân Công Nhiệm Vụ các thành viên Ban quản trị hệ thống thông tin quản lý giáo dục & Quy trình, LỊCH ĐỊNH thực hiện Sổ điểm điện tử   NĂM HỌC 2022 – 2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-QTMU ngày 15/9 /2022 của Hiệu trưởng trường TH & THCS Quốc tế […]

Thực hiện công văn PGD về việc sử dụng sổ điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Số: 896/PGDĐT-THCS                                           Quận 6, ngày  04  tháng  12  năm 2017 Vv thực hiện Sổ gọi tên và ghi điểm điện tử.   Kính gửi: […]