Trung tâm Anh ngữ trường Quốc tế Mỹ Úc tuyển sinh:

Link: Trung tâm Anh Ngữ AmIs tuyển sinh (file pdf)